Efter mer än 50 års engagemang, och en insats som i flera fall har säkrat Handelskammaren Sverige Israel fortsatta överlevnad, är det en ära att få meddela att styrelsen i sitt senaste sammanträde valt att utse Ulf Birnik till hedersmedlem!

Ulf Birnik kom i kontakt med Handelskammaren Sverige Israel genom sitt arbete som personlig assistent till Fritz Hollander, chef och huvudägare i Hollanderkoncernen. Fritz var en av grundarna till Kammaren och då han reste mycket fick Ulf ofta representera honom på Kammarens möten, och fick genom åren en allt mer central roll för att planera- och genomföra kammarens olika arrangemang.

Vi är mycket tacksamma för Ulfs s insats för Kammaren genom åren! Handelskammaren Sverige-Israel grundades 1952 och firar således nästa år 70 års jubileum.

Läs mer om Ulfs resa i Kammaren i en intervju utförd av Leah Gorosch. 

Hur har du engagerat dig i kammaren? Vad har du bidragit med? 

Min mer påtagliga aktivitet i Kammaren började när jag själv blev invald som ledamot i styrelsen 1992, om jag minns rätt. Detta ledde till att jag blev mer och mer aktiv och tog på mig en rad arbetsuppgifter. Under många år var jag vice ordförande och på senare tid kanslichef och ordförande.

De framgångar som Handelskammaren haft under senare år får tillskrivas de olika styrelserna, men förhoppningsvis har min insats varit en bidragande orsak till att Kammaren blivit en naturlig kontaktyta för människor som finner affärsutbytet mellan Sverige och Israel viktigt.

Mycket tid har gått åt till att öppna ögonen för de möjligheter som medlemsvärvning och medlemsvård och att marknadsföra Kammaren. Ett led i detta var att utveckla goda kontakter med det offentliga Sverige, samtidigt som vi fick medlemsantalet av företag att öka.

Eftersom Handelskammarens uppgift är att främja de ekonomiska och kommersiella

förbindelserna mellan Sverige och Israel har vi varit måna om att hålla goda kontakter med både svenska och israeliska myndigheter och företag. Naturligtvis har jag även varit mån om Kammarens nära samarbete med Israels och Sveriges ambassader, särskilt deras handelsavdelningar. 

Vad är det mest spännande och framgångsrika samarbetet som ni varit med och initierat?

“Handelskammaren Sverige-Israel driver ingen egen kommersiell verksamhet och därför är frågan svår att besvara. Vår verksamhet har fokuserat på att hjälpa svenska och israeliska företag, och ibland organisationer, att hitta lämpliga kunder, leverantörer eller andra partners i respektive land. En stor del av verksamheten har därmed varit att sprida information om respektive lands möjligheter samt initialt etablera kontakter. 

I mitten av 1990-talet började internet få större spridning i Sverige. Många medlemmar och andra potentiella intressenter i Handelskammarens verksamhet började då framföra dubier att handelskammare i allmänhet skulle få någon betydelse i framtiden. Styrelsen fattade dock beslutet att fortsätta den verksamhet som etablerats.

Detta visade sig vara ett klokt beslut. Ett antal år senare fick andra mindre handelskammare svårt att överleva medan vår Handelskammare ökade både aktivitet och medlemsantal. Vi vände oss mer mot industrin och andra privata företag. På UD ansåg man till och med att Handelskammaren Sverige Israel var en av de mest aktiva mindre handelskamrarna – ett kvitto på att vi lyckats med vårt arbete.

Hur har samarbetet mellan Sverige och Israel förändrats genom åren?

Som de flesta vet var Israel en gång i tiden mest känd som exportör av frukt till Sverige – något som förändras helt. Det finns endast statistik på fysisk varuhandel och där kan man se att den totala importen 2020 av frukt och livsmedel uppgick till 141 MSEK, varav frukt stod för endast 32 Mkr utav Sveriges totala import från Israel som var 1 657 MSEK.  Sveriges totala export till Israel under samma period var 3 203 MSEK (i huvudsak hel- och halvfabrikat). Dock ingår inte tredje lands handel i dessa siffror! 

Den stora förändringen står teknik- och medicinsektorerna för. Det finns ingen statistik på överföring av tjänster, men det är allmänt känt att Sverige och Israel har ett stort samarbete i dessa sektorer, som antas vida överskrida varuhandeln.

Detta har lett till att de affärsmässiga och vetenskapliga utbytet med Israel konstant ökat under åren. Sverige och Israel är idag två tekniskt mogna nationer, något som sätter sitt avtryck i samarbetet.

Vad ser du är viktigt för Kammarens framtida arbete?

Efter att ha avgått som ordförande och slutat i styrelsen vill jag inte uttala mig specifikt. Jag lämnar istället över uppgiften att forma Kammarens inriktning till den nya, ytterst kompetenta styrelsen.

Det som jag hoppas är att Kammaren skall fortsätta att utvecklas till medlemmarnas nytta och tillfredsställelse samt verka för ett ökat handels- och teknikutbyte mellan Sverige och Israel.